Hizmetlerimiz

SİYAH SAC BOY KESİM
SİYAH SAC BOY KESİM

1.30 - 10mm Arası
Genişlik:600mm - 2000mm Arası
10mm-20mm Arası
Genişlik:800mm-1600mm Arası

SOĞUK SAC BOY KESİM
SOĞUK SAC BOY KESİM

0.50 - 3mm Arası
Genişlik:500mm-1500mm

SİYAH SAC RULO DİLME
SİYAH SAC RULO DİLME

1.30mm - 4mm
Genişlik:300mm-1500mm Arası

SOĞUK SAC RULO DİLME
SOĞUK SAC RULO DİLME

0.50-3mm
Genişlik 300mm 1200mm Arası

MAKAS KESİM
MAKAS KESİM

0.50 - 10mm Arası